tr_icon32_fbtr_icon32_instatr_icon32_youtube

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa organizację Archiwum Artystycznego TR Warszawa, zwanego dalej Archiwum TR, szczegółowe zasady postępowania z materiałami archiwalnymi przechowywanymi i zdigitalizowanymi.

2. Archiwum TR działa w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2016 poz. 1506) tekst obowiązujący od 23 sierpnia 2016 r.; Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743); Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 98, poz. 680).

3. Archiwum TR gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały archiwalne odbiorcom kultury w celu upowszechniania wiedzy o TR Warszawa (w tym do celów naukowych i dydaktycznych) oraz budowania świadomości marki TR Warszawa.

§ 2 Zadania Archiwum TR

1. Do zadań Archiwum TR należy:

 • gromadzenie, zabezpieczanie, rejestrowanie, porządkowanie, digitalizacja i opisywanie materiałów związanych ze spektaklami i wydarzeniami (tak artystycznymi jak i edukacyjnymi) organizowanymi przez TR Warszawa;

 • udostępnianie materiałów archiwalnych dla potrzeb rozwoju publiczności (komunikacyjnych, naukowych i edukacyjnych) w zakresie, na jaki pozwalają umowy prawno-autorskie;

 • przeprowadzanie kwerend archiwalnych;

 • współpraca z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego z partnerem projektu oraz innymi instytucjami zajmującymi się digitalizacją i archiwizacja życia artystycznego w Polsce;

 • budowanie świadomości marki TR Warszawa oraz popularyzowanie wiedzy o teatrze poprzez udzielanie informacji o historii i tożsamości TR Warszawa stronę internetową Archiwum TR;

 • udzielanie informacji dotyczących historii TR Warszawa.

2. TR Warszawa udostępnia i zezwala na wykorzystywanie cyfrowych zasobów archiwalnych do celów rozwoju publiczności (komunikacyjnych, edukacyjnych i naukowych) na określonych zasadach.

§ 3 Organizacja Archiwum TR i pracownicy

1. Archiwum TR podlega działowi programowemu TR Warszawa.

2. Nadzór nad Archiwum TR sprawuje specjalista ds. archiwum artystycznego, prace archiwalne wykonuje archiwista.

3. Do zadań archiwisty należy:

 • porządkowanie, sygnowanie, opisywanie, ewidencjonowanie, zabezpieczanie i przygotowanie do udostępniania zasobów zgromadzonych w archiwum TR Warszawa;

 • opis metadanych;

 • bieżące uzupełnianie zasobu archiwum o materiały dokumentowe oraz audiowizualne powstające w TR Warszawa;

 • udostępnianie i kopiowanie nagrań, tekstów i innych materiałów archiwalnych na potrzeby TR Warszawa oraz osób trzecich.

4. Informacji o zasobach Archiwum TR udziela archiwista.

§ 4 Zasoby Archiwum TR

1. W zasobie Archiwum TR (materiały gromadzone od 1990 r.) znajdują się materiały powstałe w czasie funkcjonowania Teatru Szwedzka 2/4 oraz działającego do dziś Teatru Rozmaitości – TR Warszawa. Największą część zasobu stanowią materiały dotyczące spektakli Teatru Rozmaitości, gromadzone od września 1995 r. Zasób uzupełniają materiały wydarzeń mających miejsce w TR Warszawa, udziału TR Warszawa w festiwalach oraz materiały z występów gościnnych. W zasobie znajduje się również materiały dokumentujące działalność wybitnych osobistości pracujących w TR Warszawa na przestrzeni ponad 20 lat.

2. Na zasoby Archiwum TR składają się: plakaty, zdjęcia, programy, repertuary, egzemplarze scenariuszy reżyserskie i inspicjenckie, materiały promocyjne, zapisy choreografii, projekty scenografii i kostiumów, wycinki prasowe, książki, materiały audio i wideo, rekwizyty.

§ 5 Udostępnianie materiałów archiwalnych

1. Wszystkie materiały archiwalne, zarówno oryginały jak i pliki cyfrowe, są przechowywane stacjonarnie w siedzibie Archiwum TR. Dostęp do materiałów mają pracownicy i pracowniczki TR Warszawa.

2. Materiały archiwalne w siedzibie Archiwum TR przechowywane są w oryginalnych formatach i mogą być udostępniane osobom trzecim jedynie na miejscu na specjalną prośbę (do celów naukowych, edukacyjnych, etc.). Nie ma możliwości wypożyczania materiałów, do użytku zewnętrznego udostępniane są jedynie kopie materiałów.

3. Archiwum TR dzieli się na:

 • archiwum stacjonarne, patrz p. 2;

 • archiwum ogólnodostępne w formie strony internetowej Cyfrowe Archiwum TR (http://archiwum.trwarszawa.pl) z systemem wyszukiwania materiałów. Zawiera ono część materiałów zdigitalizowaych oraz plików cyfrowych (w formatach mniejszych niż w archiwum stacjonarnym).

4. Do materiałów oznaczonych jako zastrzeżone lub wrażliwe dostęp ma dyrekcja TR Warszawa.

5. O możliwości udostępnienia kopii materiałów archiwalnych osobom trzecim decyduje specjalista ds. archiwum artystycznego w ramach możliwości wynikających z umów prawno-autorskich.

6. TR Warszawa dokłada wszelkich starań w celu odnalezienia właścicieli praw obiektów i treści publikowanych na stronie Archiwum TR.

§ 6 Uwagi końcowe

Regulamin obowiązuje od 26 marca 2018 r.